Türkiye’de KKP Proje Çalışmaları

1-Türkiye’de teknoloji yatırımlarının dar bütçelerle ama titizlikle yapılması başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemizde var olan genç insan gücünün doğru değerlendirilmesi durumunda dünya piyasalarında bütün sektörlerde hatırı sayılır bir yer edineceğimiz kesindir.

2-Yeni dönemde iş zekası, stratejik işletme yönetimi hız kazanmakta ve web imkanlarından en üst düzeyede faydalanılmak istenmektedir. Üreticiler e-ticaret, b2b, b2c imkanları sayesinde pazara kendileri yön vermek, gerekirse sıcak satış yapmak ve ayrıca bayilerini, tedarikçilerini, müşterilerini kendi iç işleyişlerinin birer parçası haline getirmek istemektedirler.

3-Şirketler teknolojik olarak güncelliğini yitirmiş yazılımları, internet ve mobil çalışmayı destekleyen yeni projelerle değiştirmek istemektedir. 3G kullanımının yagınlaşması ticaretin daha fazla sanal ortama kaymasına neden olacaktır. 3G imkanları ERP Projelerinde yeni kolaylıklar sağlamaktadır. Yazılım şirketleri eskinin hantal yapıları ile zaman kaybetmek yerine yeni imkanlarla daha yaratıcı ve pratik çözümler üretmek zorundadırlar.

4-Şirketlerin bütünleşme eğilimi internet tabanlı uygulamalara talebi artırmıştır. Bu durum KKP ürünlerinde teknoloji değişimini hızlandırmakta ve ürünlerin alt yapılarını zorlamaktadır. Ayrıca bu gelişmeler yazılım firması bünyesinde ciddi oranda yenilenmeyi de zorunlu kılmaktadır. Yeni teknolojiyi takip edemeyen yazılım şirketleri eski yapılarını uzun süre koruyamayacaklardır.

5-KKP henüz kavram olarak Türkiye’de tam manasıyla anlaşılmaya çalışılmaktadır, kavram tam anlaşılmadan çok başarılı projeler yapılması ve KKP projelerinin Anadolu’ya yeterli düzeyde yayılması beklenemez. Kurumsallaşma fikriyatı daha fazla gündem oluşturmalı ve şirketler bu konuda biliçlendirilmelidir. Fason mantığından kurtulan işletmeler kendi markalarını oluşturmak istemektedirler ve bu süreçte kurumsallaşmayı tetikleyecektir. Kurumsallaşma olmadan şirketin markası, marka olmadan da kurumsallaşması düşünülemez.

6-KKP uygulamasını yapacak genç yetenekleri yetiştirmesi beklenen üniversiteler konu üzerinde kendilerinden beklenen çalışmayı yeterli seviyede yapmamaktadırlar. Özelikle mühendislik fakülteleri iş yönetim sistemlerinin kendileri için birinci öncelik olduğunu unutmamalı ve kendi projelerini ortaya koyabilmelidirler. Açık kaynak kod konusunda ticari kaygısı olamayan kamu kurumları ve özellikle üniversitelerin orjinal çalışmalara öncülük etmesi gerekmektedir. Pardus Projesi yeterli gayret gösterilirse neler olabileceğinin en iyi göstergesidir.

7-Büyük işletmeler KKP kullanırken, orta ölçekli KOBİ’ler henüz yolun başındadır. Yolun başında olmak iyi araştırma, ön hazırlık ve doğru teknolojiye yatırım yapmakla fırsata çevrilebilir.

8-Kamu sektöründe uygulanan BT projeleri ülkemiz için bir fırsattır. Bu projeler yerli yazılım firmalarına teknoloji yenileme imkanı sunabilir. İzlediğimiz bazı e-devlet projelerinin bu işlevi gerçekleştirdiğini görmek sevindiricidir. Devlet yöneticilerimiz özellikle yerli oyuncuları bu anlamda daha fazla desteklemelidirler. Katma değeri yüksek olan yazılım sektörü ülkemiz için istihdam yönünden de ayrıca bir fırsattır. Genç girişimcilerimize yeterli eğitim ve destek verildiğinde çok düşük sermayelerle ülkemiz için büyük menfaatler elde edilmektedir. Bu anlamda Teknokent’ler konusunda daha fazla çalışma yapılmalıdır. Teknokent’lerin büyük bir kısmı yazılım şirketleri tarafından kullanılmaktadır, yapılması gereken bu şirketlerin piyasaya açılımları konusunda katkı sağlamak ve birlikte hareket etme imkanı verecek projeler sunmaktır. İç imkanlar yeterliyken yazılım almak adına yurt dışına çıkarılacak her kuruş bizce israftır.

9-Ülkemiz işletme yöneticilerinden rekabet için ne yapmaları gerektiğinin farkında olanlar fikirlerini uygulama konusunda daha hızlı davranmalıdırlar. Ne yapacakları konusunda yeterli fikri olmayan yöneticilere ise kar amacı gütmeyen kurumlar hizmet götürmelidir. Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, İş Adamı Dernekleri sadece aidat toplayan, alt yapı sorunlarını çözen kurumlar olmak yerine; ülke gelişmişliğine yön veren, bünyelerinde bulundurdukları üyelerini çağın şartlarında zirvelere taşıma gayretinde olmalıdırlar.

10-İnvasyon kelimesinin gündemde olduğu sürekli yenilenen ve ilerleyen dünyada, yerinde sayan işletmeler ile dinamik işletmeler arasındaki uçurum her geçen gün büyümektedir. İşletmeler arasında oluşan bu fark ancak doğru teknolojik yatırımlar sayesinde kapanacaktır.

11-Özellikle ülkemizde otomotiv, elektronik, gıda, dağıtım kanalları ve mağza zincirlerinde başta olmak üzere birçok sektörde yoğun olarak KKP Projeleri uygulanmaktadır. Zamanla sektör bazında özelleşen sorun çözen yazılım şirketleri ileride özellikle tercih edileceklerdir.

12-Önceleri firmalar yazılımı bütçelerine ek maliyet görürüken, şimdilerde ise en azından hangi yazılımlara ihtiyacı olduğunun farkındadırlar. İşletme yöneticilerinin firmalarına uygun teknolojik yatırımlar konusunda araştırmalar yapması ülkemiz için kazançtır.

13-Geçmiş yıllarda stok bulundurarak, enflasyon ve kur değişimlerini gözeterek kar elde ediyormuş gibi görünmek mümkünken, günümüzde ticaret hızının da artmasıyla stok yönetiminin doğru yapılması önem kazanmıştır. Kar marjları düşmüş, stok maliyeti firmaya kambur olmaya başlamıştır. Doğru yönetilemeyen işletmeler eski anlayışlarla bir süre sonra yönetilebilir olmaktan çıkarak ciddi sıkıntılar yaşayacaklardır. Bu zamanda depoda boşa yatan her kalem hammadde, yarı mamul, mamul işletme için finasman yönünden ciddi yüktür.

14-Yurtdışındaki şirketlerin küçük de olsa uzun geçmişi, güçlü finansal yapıları KKP projelerinin başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemizde ise şirketlerin finansal yapıları zayıf, ömürleri de genelde kısadır, bu durum proje uygulamalarında problemler oluşturmaktadır.

15-Ülkelerin ve şehirlerin endüstriyel gelişmişliği şirket kültürleri ile paralellik gösterir. Başarı için bu durum özellikle dikkate alınmalıdır.

16-Endüstriyel olarak gelişmiş ülkelerde KKP uygulamaları, 1980′li yıllarda başlamış ve 1990′lı yıllarda önemli bir seviyeye gelmiştir, şu an tekrar iyileştirme ve yeni proje süreçlerine başlamışlardır. Her gün yeni bir yaklaşım ve solukla eldeki teknolojik imkanlarla ne yapabiliriz sorusunun peşine düşenler, ARGE çalışmalarına yüksek oranda bütçe ayıranlar gelecekte de bir adım önde olacaklardır.

17-Ülkemizde üretim planlama ve kontrol işlevlerini KKP projesinde istenen seviyede uyarlayan firma çok azdır.

http://www.erpuzmani.com/2009/09/11/turkiyede-erp-proje-calismalari/

Tarih Cuma, 23 Ekim 2009 09:59